Aanvullende informatie lidmaatschap

Door het invullen van onderstaand formulier wordt u lid van de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh. Na het versturen neemt het secretariaat zo spoedig mogelijk contact met u op.

Toelichting vol lidmaatschap: entreegeld en contributiebedrag
Vol lidmaatschap A houdt in dat u een laag entreegeld betaalt (€ 300,00) en elk jaar een hogere contributie. Mocht u besluiten om over te stappen naar Vol lidmaatschap B, dan vult u het entreegeld aan tot € 1.200,00 (d.w.z. € 900,00) en vanaf dat moment betaalt u de lagere contributie. Het zgn. deltabedrag (het jaarlijkse verschil van € 200,00 tussen de hoge en de lage contributie) wordt niet verrekend met de € 900,00 die u bijbetaalt bij de overstap. Dit is ongeacht het aantal jaren dat u het vol lidmaatschap A heeft gehad.

De contributie is incl. de NFG-bijdrage en wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het lidmaatschap kan per kalendermaand starten en loopt tot het einde van het lopende kalenderjaar. De contributie wordt naar rato berekend, het entreegeld blijft even hoog. Peildatum leeftijd: 1 januari van het contributiejaar.

Het is mogelijk de contributie in twee of vier termijnen te voldoen, mits u Leeuwenbergh vóór het nieuwe contributiejaar machtigt deze per automatische incasso af te schrijven. Download hier het machtigingsformulier.

Golfvereniging Leeuwenbergh is sinds 2011 betrokken bij "de Samenwerkende Golfclubs West Nederland", een uniek samenwerkingsverband dat nu bestaat uit 19 golfclubs. Leden van Leeuwenbergh spelen op deze banen tegen een aantrekkelijk introductietarief.

Als lid kunt u onbeperkt gastspelers introduceren. Eén gastspeler kan maximaal drie keer geïntroduceerd worden tegen het introductietarief. Daarna betaalt hij/zij de normale greenfee.

 

Contributie overzicht 2019

Lidmaatschap A

Vanaf 26 jaar
Jaarcontributie € 1.300
Entreegeld €  300

Lidmaatschap B

Vanaf 26 jaar
Jaarcontributie € 1.100
Entreegeld €  1.200

Twilight lid

Late starttijden
Jaarcontributie € 875
Entreegeld €  300

Aspirant-jeugdleden

T/m 17 jaar
Jaarcontributie € 290

Junior/studentleden

18 t/m 25 jaar
Jaarcontributie € 290

80+ Lid

Jaarcontributie € 830
Entreegeld € 300

Echtparen, geregistreerde partners en contractuele samenlevende partners betalen 1½ maal entreegeld bij gelijktijdige aanmelding. Indien een partner van een lid niet tegelijk, maar op een later moment lid wordt, dan betaalt hij/zij 50% van het entreegeld. Neem contact op voor meer informatie over het familielidmaatschap

Indien u wilt opzeggen kan dit schriftelijk of per e-mail worden gedaan met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, dus voor 1 november voor het daaropvolgende jaar.

Indien een lid wegens bijzondere omstandigheden (langdurige ziekte, langdurig verblijf in het buitenland) geen gebruik kan maken van zijn/haar lidmaatschap dan kan bij het bestuur een gemotiveerd verzoek voor ‘slapend lidmaatschap’ worden ingediend. Het bestuur neemt een besluit over dit verzoek. Voor leden staat de regeling hier op de website te lezen.

inschrijfformulier

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat.