Kampioenschappen 2018

Ook in 2018 organiseert de Haagse Golfvereniging Leeuwenberg weer de jaarlijkse kampioenschappen, dit in samenwerking met de Leeuwenbergh Golfacademy.

Categorie heren / dames
• spelend van de witte / blauwe tee
• exact handicap eis heren 0- 18.0 en dames 0 – 20.0
• het is niet toegestaan een handicart te gebruiken
• geen leeftijdsbeperking incl. jeugd / iedereen mag meedoen

Categorie heren- / dames senioren
• spelend van de gele / rode tee
• exact handicap eis heren 0- 20.0 en dames 0 – 20.0
• handicart is alleen toegestaan met medische verklaring
• leeftijd heren vanaf 55 jaar / dames vanaf 50 jaar

Categorie heren- / dames senioren +
• spelend van de rode / oranje tee
• exact handicap eis heren 0- 20.0 en dames 0 – 22.0
• gebruik handicart is toegestaan zonder enige beperking
• leeftijd heren vanaf 70 jaar / dames vanaf 65 jaar

Reglementen

Reglement Strokeplay, juli 2017

Inschrijven
1. Inschrijven kan via OGS. De inschrijving wordt aan het begin van het seizoen opengesteld voor alle leden.
2. Inschrijven impliceert dat men het gehele weekend moet kunnen spelen. Afmelden kan tot het einde van de inschrijftermijn.
3. Inschrijven betekent niet automatisch dat een speler zeker is van een plaats. Er is een maximaal aantal deelnemers per categorie. Dit maximum wordt elk jaar door de wedstrijdcommissie vastgesteld.
4. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers zal plaatsing geschieden op basis van handicap. Dit betekent dat iemand die op het moment van inschrijving reserve staat, maar een lage handicap heeft, toch geplaatst wordt en iemand met een hoge handicap die op het moment van inschrijving geen reserve stond, op dat moment reserve wordt. De handicap op het moment van sluiten van de inschrijving is bepalend.
5. De Strokeplaykampioenschappen vinden plaats in het weekend van 29 en 30 juli 2017.
6. De inschrijftermijn sluit op de woensdag voorafgaande aan het kampioenschap.
7. De Heren spelen maximaal vier rondes van 18 holes: twee op zaterdag en twee op zondag. De Dames spelen maximaal drie rondes van 18 holes: twee op zaterdag en één finaleronde op zondag. De Dames- en Heren Senioren spelen twee rondes van 18 holes: één ronde op zaterdag en één finaleronde op zondag.
8. Er wordt gespeeld in vier categorieën: Dames, Heren, Dames Senioren en Heren Senioren
9. De maximale handicap voor de Heren is 18.0, voor de Dames 20.0. Dit geldt ook voor de Senioren categorie.
10. De minimale leeftijd waarop kan worden ingeschreven voor de Dames of Heren Senioren categorie is 50 jaar. Voor de Heren en Dames categorie geldt geen minimum- of maximumleeftijd.
11. Het inschrijfgeld voor alle spelers voor het hele kampioenschap bedraagt € 5,-
12. Een speler kan zich slechts voor één categorie inschrijven.

Wedstrijd
13. De spelers melden zich uiterlijk een half uur voor hun starttijd bij de wedstrijd(tafel)leiding.
14. Bij iedere wijziging van eerder aangegeven starttijden in de laatste 24 uur van de finalerondes op zondag worden betrokkenen persoonlijk door de wedstrijdleiding geïnformeerd.
15. De speler moet starten op de door de Commissie vastgestelde tijd (Regel 6-3). De geldende straf bij overtreding Regel 6-3 is diskwalificatie. Echter, in afwijking van het bepaalde in Regel 6-3 geldt voor het ’Reglement Strokeplaykampioenschappen’ de volgende bepaling: “Indien de speler binnen 5 minuten na zijn starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats komt - en er zijn omstandigheden die het rechtvaardigen om af te zien van de straf van diskwalificatie volgens Regel 33-7 - is de straf voor het te laat starten twee slagen op de eerste hole, in plaats van diskwalificatie”.
16. Er wordt volgens de startlijst gestart op hole 1 (tenzij de commissie anders beslist).
17. De wedstrijden worden gespeeld van de aangewezen tee. De Dames spelen van de blauwe tee en de Heren van de witte tee. Bij de Senioren spelen de Dames van de rode tee en de Heren van de gele tee.
18. De maximum speeltijd voor de vastgestelde ronde bedraagt 4,5 uur. Overschrijding hiervan kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Voorts geldt de navolgende bepaling: "Ter voorkoming van slow play, zoals bepaald in R. 6-7, zullen de in de baan aanwezige Rules Officials en Marshals bevoegd zijn bij onnodig oponthoud een waarschuwing te geven. Bij een daaropvolgende overtreding van het vastgestelde wedstrijdtempo één strafslag, bij de tweede overtreding twee strafslagen en bij derde overtreding diskwalificatie. De straf wordt opgelegd aan de gehele flight, behoudens indien het oponthoud onmiskenbaar aan één, of meerdere competitors kan worden toegeschreven."
19. Het is een speler toegestaan om een caddie te hebben. Het is een speler niet toegestaan meerdere caddies te hebben. Wisselen van caddie tijdens de ronde is niet toegestaan.
20. Indien een speler meer dan 99 strokes nodig heeft voor een zaterdagronde, dan is deze speler uitgeschakeld voor de volgende rondes.
21. De cut bij de Dames en Heren ligt na de 2e ronde. Bij minder dan 20 deelnemers in een categorie is de cut 80% (met een minimaal aantal deelnemers van 6). Bij 20 of meer deelnemers in een categorie ligt de cut op 40% (met een minimaal aantal deelnemers van 15) plus de tie’s.
22. De cut bij Dames en Heren Senioren ligt na de 1e ronde op zaterdag. Bij minder dan 20 deelnemers in een categorie is de cut 80% (met een minimaal aantal deelnemers van 6). Bij 20 of meer deelnemers in een categorie ligt de cut op 40% (met een minimaal aantal deelnemers van 15) plus de tie’s.
23. Voor het bepalen van de cut wordt er gerekend met het in de eerste ronde gestarte aantal spelers en wordt er afgerond naar boven. Dus 8,1 wordt dus 9.
24. De zaterdag- en zondag rondes bestaan uit drie-ballen. Indien het aantal spelers niet deelbaar is door drie worden er één of meerdere twee-ballen toegevoegd.
25. Indien na het einde van de wedstrijd twee of meer spelers een gelijk resultaat hebben behaald zal een beslissingswedstrijd volgen, die wordt gespeeld over twee holes (te weten: hole 13 en 14). De startvolgorde wordt door loting bepaald. Indien wederom twee of meer spelers een gelijk resultaat hebben behaald zal "hole voor hole" een beslissingswedstrijd worden gespeeld (Sudden Death), over de holes 13 en 14 net zolang tot er een winnaar is.

Overige
26. Aarzel niet bij twijfel of de bal out of bounds ligt of onvindbaar is een provisional ball te slaan. Dit voorkomt onnodig tijdverlies. Kondig dit wel aan voordat u de bal slaat.
27. Tweede Bal (R. 3-3). Er zijn Rules Officials/Referee's in de baan aanwezig. Aarzel daarom niet om bij een mogelijk probleem betreffende de rechten van de speler of de te volgen handelwijze of de toepassing van een regel de assistentie van deze Rules Official/Referee in te roepen.
28. Indien de Rules Official/ Referee niet direct beschikbaar is handel dan als gevolg van R 3-3 en speel dan een tweede bal. Uw handelswijze uiteraard melden aan de mede-competitor(s) en de situatie zo spoedig mogelijk voorleggen aan de Rules Official/Referee, of de Commissie vóórdat de scorekaart wordt ingeleverd. Zo niet: diskwalificatie. Als er geen Rules Official/Referee bij u in de buurt is, dan kunt u bellen met de wedstrijdleiding. Die draagt zorg voor een Rules Official/Referee.
29. Op een aantal holes zijn forecaddies aanwezig. Zij zullen aangeven of uw bal gevonden is of dat u een provisionele bal dient te slaan. Zij geven ook de standen door t.b.v. het live-scoring-systeem in het clubhuis.
30. Voor de goede orde vermelden wij nog dat de in de baan aanwezige Rules Official/Referee “standing” heeft en als zodanig voor de commissie optreedt. Dit betekent dat wanneer een Rules Official/Referee een speler een fout ziet maken, hij/zij deze speler een straf mag opleggen.
31. Indien wegens slechte weersomstandigheden een tweede speeldag niet mogelijk is, dan tellen alle gespeelde rondes van de eerste dag. De hieruit voortkomende beste speler in zijn/haar categorie wordt dan als winnaar aangewezen.
32. Het gebruik van een buggy of handicart is niet toegestaan, behalve voor de Seniorencategorie (Damen en Heren). Voorwaarde is dan wel dat er een medische verklaring moet worden overlegd.
33. De winnaars en de nummers 2 en 3 in elke categorie verkleden zich voor de prijsuitreiking. De voorkeur heeft jasje/dasje voor de Heren en een jurk of rok voor de Dames.
34. Gebruik afstandmeters. Tijdens alle Qualifying ronden, clubwedstrijden daaronder begrepen, is het de speler toegestaan afstanden te bepalen door het gebruik van een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld helling, windsnelheid, temperatuur, advies over een volgende slag etc., overtreedt hij het bepaalde in art. 14-3. De straf voor overtreding van art. 14-3 is in Strokeplay twee slagen. Bij herhaalde overtreding wordt de speler gediskwalificeerd.

Reglement clubkampioenschappen Matchplay  2018


1. Inschrijven
1.1. De clubkampioenschappen vinden plaats op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018.
1.2. De kwalificatie voor het finaleweekend is op zaterdag 2 juni 2018.
1.3. Inschrijven kan via OGS. De inschrijving voor de Clubkampioenschappen wordt begin april opengesteld voor alle leden en sluit op 23 mei 2018 om 18.00. Hierna is het niet meer mogelijk in te schrijven.
1.4. Inschrijven impliceert dat men het kwalificatietoernooi en het gehele finaleweekend moet kunnen spelen. Afmelden kan tot het einde van de inschrijftermijn.
1.5. Afmelden zonder zwaarwegende redenen na het spelen van het kwalificatietoernooi en plaatsing voor het finaleweekend kan leiden tot uitsluiting van deelname voor het kampioenschap van het volgende jaar.
1.6. Er wordt gespeeld in vier categorieën: Dames, Heren, Dames Senioren en Heren Senioren.
1.7. Een speler kan zich slechts voor één categorie inschijven.
1.8. Inschrijven betekent niet dat spelers zeker zijn van een plaats in het kwalificatietoernooi.
1.9. De maximale handicap voor de Standaard Heren en Senioren Heren is 18.0, voor de Standaard Dames en voor de Senioren Dames 20.0.
1.10. Het maximale aantal spelers per categorie is als volgt bepaald: Standaard Dames en Standaard Heren 64, Senioren Dames en Senioren Heren 32.
1.11. Bij overschrijding van het maximumaantal deelnemers zal plaatsing geschieden op basis van handicap. Dit betekent dat iemand die op het moment van inschrijving reserve staat, maar een lage handicap heeft, toch geplaatst wordt en iemand met een hoge handicap die op het moment van inschrijving geen reserve stond, op dat moment reserve wordt. De handicap op het moment van sluiten van de inschrijving is bepalend.
1.12. In afwijking van de regels 1.7 en 1.8 is het bij overschrijding in de categorie Senioren Dames of Senioren Heren mogelijk om zich alsnog aan te melden voor de categorie Standaard Dames of Standaard Heren, als deze nog niet volledig is gevuld.
De minimale leeftijd waarop kan worden ingeschreven voor de categorie Senioren Dames of Senioren Heren is 50 jaar. Voor de Standaard Heren en Standaard Dames categorie geldt geen minimum- of maximumleeftijd.De Clubkampioenschappen vinden plaats in het weekend van 2 en 3 september 2017.


2. Voorrondes
2.1. Indien een wedstrijd niet in de hiervoor aangegeven periode(s) gespeeld kan worden, dan moet in onderling overleg een oplossing worden gevonden. Blijkt dit niet mogelijk dan gaan beide spelers niet door.
2.1. Loting voor het kwalificatietoernooi is op 26 mei 2018 na afloop van de wedstrijd voor de Leeuwenbergh bokaal.
2.2. Het kwalificatietoernooi wordt gespeeld in poules op basis van het aantal deelnemers, waarbij wordt uitgegaan van 4 spelers per poule. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de poule-indeling worden aangepast naar 3 spelers.
2.3. In de categorie Standaard Dames en Standaard Heren wordt in de poules met 4 spelers Matchplay gespeeld over 27 holes (3 * 9 holes). In de categorie Senioren Dames en Senioren Heren wordt in de poules met 4 spelers Matchplay gespeeld over 18 holes (3 * 6 holes). Voor de puntentelling in de poule dienen alle holes te worden gespeeld.
2.4. Als een poule maar uit 3 spelers bestaat wordt er een Matchplay wedstrijd over 18 holes gespeeld in alle categorieën. Voor de puntentelling in de poule dienen alle holes te worden gespeeld.
2.5. Als er, op basis van het aantal inschrijvingen, één of meerdere poules van 3 spelers zijn dan wordt bij de loting bepaald welke poules uit 3 spelers zullen bestaan. In de overige poules worden 4 spelers geplaatst.
2.6. Op basis van handicap worden 4 groepen gemaakt: heel laag, laag, midden en hoog. Het aantal spelers in elke handicapgroep is afhankelijk van het aantal poules.
2.7. In poule 1 wordt de winnaar van het clubkampioenschap van vorige seizoen als groepshoofd geplaatst als deze zich heeft ingeschreven.
2.8. De spelers van de groep “heel laag” worden hierna op volgorde van handicap per poule als groepshoofd geplaatst. Daarna wordt uit elke pot laag, midden en hoog een speler getrokken en geplaatst in de poule 1 t/m 16 (of het aantal poules als er minder poules zijn) in de Standaard klasse en geplaatst in poule 1 t/m 8 (of het aantal poules als er minder poules zijn) in de Senioren klasse.
2.9. Als er minder inschrijvingen in een categorie zijn dan dat er plaatsen voor het finaleweekend zijn dan spelen de spelers toch het kwalificatietoernooi om de plaatsingsvolgorde voor het finaleweekend te bepalen.
2.10. De wedstrijden in het kwalificatietoernooi worden gespeeld van de aangewezen tee. De Standaard Dames spelen van de blauwe tee en de Standaard Heren van de witte tee. De Senioren Dames spelen van de rode tee en de Senioren Heren van de gele tee.
2.11. De spelers melden zich uiterlijk een half uur voor hun starttijd bij de wedstrijd(tafel)leiding.
2.12. Er wordt gestart op hole 10 bij de Standaard Heren en Standaard Dames klasse en op Hole 1 bij de Senioren Heren en Senioren Dames klasse. (tenzij de commissie anders beslist).
2.13. Spelers dienen uiterlijk 5 minuten voor hun starttijd op de tee te staan.
2.14. Er wordt gestart op de aangegeven starttijd. Starten betekent startklaar staan.
2.15. Bij de start van elke onderlinge wedstrijd wordt getost om de startvolgorde te bepalen.
2.16. Is een speler niet op tijd gestart en niet meer dan 5 minuten te laat dan heeft de speler hole 1 verloren en gaat door naar hole 2.
2.17. Komt de speler 5 minuten of meer te laat dan volgt diskwalificatie.
2.18. Direct na afloop geven de spelers de uitslag door aan de wedstrijdleiding.
2.19. Bij slecht weer (de baan dicht) zal in overleg met de wedstrijdcommissie en de spelers een nader te bepalen datum worden vastgesteld.


3. Speelschema en puntentelling kwalificatietoernooi
3.1. Speelschema bij 4 spelers in categorie Standaard Dames en Standaard Heren:
1e 9 holes   Speler A   Speler B
                  Speler C   Speler D
2e 9 holes   Speler A   Speler C
                  Speler B   Speler D
3e 9 holes   Speler A   Speler D
                  Speler B   Speler C

Speelschema bij 4 spelers in categorie Senioren Dames en Senioren Heren:
1e 6 holes Speler A   Speler B
                Speler C   Speler D
2e 6 holes Speler A   Speler C
                Speler B   Speler D
3e 6 holes Speler A   Speler D
                Speler B   Speler C

3.3 Puntentelling bij 4 spelers in alle categorieën:
3.3.1. De winnaar van de onderlinge wedstrijd krijgt 2 punten, de verliezer 0. Bij gelijke stand na 6 of 9 holes krijgen beide spelers 1 punt.
3.3.2. De poulewinnaar is de speler met de meeste punten en is geplaatst voor het finaleweekend.
3.3.3. Bij gelijke eindstand in de poule wordt er een sudden death play off gespeeld op hole 13 en 14. De startvolgorde wordt door loting bepaald.
3.4. In een poule met 3 spelers wordt in elke categorie een Matchplay wedstrijd over 18 holes gespeeld. De eindstand in de poule wordt bepaald na het spelen van alle holes. 3.5. Puntentelling bij 3 spelers in een poule in alle categorieën:
3.5.1. Op elke hole krijgt iedere speler zoveel punten als het aantal spelers dat hij verslagen heeft. Dus als op een hole speler A beter is dan de gelijk eindigende speler B en speler C, dan krijgt speler A twee punten en spelers B en C geen punten.
3.5.2. Als op een hole speler A beter is dan speler B en deze is weer beter dan speler C, dan krijgt speler A twee punten, speler B één punt en speler C geen punt.
3.5.3. Als op een hole speler A en speler B gelijk eindigen maar beter zijn dan speler C, dan krijgen speler A en speler B één punt en speler C geen punt.
3.5.4. Als op een hole alle spelers gelijk eindigen, dan krijgt geen één speler een punt op deze hole.
3.5.5. De poulewinnaar is de speler met de meeste punten en is geplaatst voor het finaleweekend.
3.5.6. Bij gelijke eindstand in de poule wordt er een sudden death play off gespeeld op hole 13 en 14. De startvolgorde wordt door loting bepaald. 4. Plaatsing Finaleweekend


4. Plaatsing Finaleweekend
4.1. De poulewinnaars plaatsen zich voor het finaleweekend. Dit zijn in de categorie Standaard Dames en Standaard Heren 16 spelers. In de categorie Senioren Dames en Senioren Heren 8 spelers.
4.2. Als er minder dan 8 of 16 poules zijn dan is plaatsing voor het finaleweekend als volgt:
  4.2.1. Alle winnaars van de poule.
  4.2.2. Aangevuld met nummers 2 op basis van punten in de poule. Bij gelijke stand gaat de speler met de laagste handicap door.
  4.2.3. Als dit nog niet voldoende is om 8 of 16 spelers in het finaleweekend te krijgen dan wordt aangevuld met nummers 3 op basis van de punten in de poule. Bij gelijke stand gaat de speler met de laagste handicap door.
  4.2.4. Als de handicap gelijk is wordt er geloot totdat er 8 of 16 spelers zijn.
4.3. De spelers worden op volgorde van handicap geplaatst.
4.4. Als er in totaal minder dan 8 of 16 spelers in de categorie zijn dan wordt het schema in het finaleweekend opgevuld met “bye’s”.


5. Finaleweekend

5.1. De spelers melden zich uiterlijk een half uur voor hun starttijd bij de wedstrijd(tafel)leiding.
5.2. Er wordt gestart op hole 1 (tenzij de commissie anders beslist).
5.3. Spelers dienen uiterlijk 5 minuten voor hun starttijd op de tee te staan.
5.4. Er wordt gestart op de aangegeven starttijd. Starten betekent startklaar staan.
5.5. Door middel van tossen wordt de startvolgorde van de speler bepaald.
5.6. Is een speler niet op tijd gestart en niet meer dan 5 minuten te laat dan heeft de speler hole 1 verloren en gaat door naar hole 2. (Zie voetnoot*)
5.7. Komt de speler 5 minuten of meer te laat dan volgt diskwalificatie. (Zie voetnoot*)
5.8. De wedstrijden worden gespeeld van de aangewezen tee. De Standaard Dames spelen van de blauwe tee en de Standaard Heren van de witte tee. De Senioren Dames spelen van de rode tee en de Senioren Heren van de gele tee.
5.9. Is er op hole 18 een gelijke stand, dan wordt de vastgestelde ronde verlengd met zoveel holes als nodig zijn om de match te beslissen. Hole 13 en hole 14 zijn hiervoor de aangewezen holes (in deze volgorde). De startvolgorde wordt door loting bepaald.
5.10. Direct na afloop geven de spelers de uitslag door aan de wedstrijdleiding.
5.11. Bij slecht weer (de baan dicht) zal in overleg met de spelers een nader te bepalen datum worden vastgesteld.
5.12. Bij iedere wijziging van eerder aangegeven starttijden in de laatste 24 uur van de finalerondes worden betrokkenen persoonlijk door de wedstrijdleiding geïnformeerd.
5.13. De winnaars en runners-up verkleden zich voor de prijsuitreiking. De voorkeur heeft jasje/dasje voor de heren en een jurk of rok voor de dames.


6. Overige
6.1. Het is een speler toegestaan om een caddie te hebben. Het is een speler niet toegestaan meerdere caddies te hebben. Wisselen van caddie tijdens de ronde is niet toegestaan.
6.2. Het gebruik van een buggy of handicart is niet toegestaan, behalve in de seniorencategorie onder voorwaarde dat een medische verklaring van een arts of een kaart van de St. Handicart kan worden overlegd. Deze moet aan de wedstrijdtafel worden getoond.
6.3. Aarzel niet bij twijfel of de bal out of bounds ligt of onvindbaar is een provisionele bal te slaan. Dit voorkomt onnodig tijdverlies. Kondig dit wel aan voordat u de bal slaat.
6.4. Gebruik van afstandsmeters: Het is de speler toegestaan afstanden te bepalen door het gebruik van een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld helling, windsnelheid, temperatuur, advies over een volgende slag etc., overtreedt hij het bepaalde in art. 14-7.5. De straf voor overtreding van een plaatselijke regel is in Matchplay het verlies van de hole. Bij herhaalde overtreding wordt de speler gediskwalificeerd.


* Voorbeeld Starttijd tussen Piet en Jan is 10.00 uur zij moeten zich uiterlijk om 09.55 melden op de tee. Als één van de spelers (of allebei) er niet is (zijn), maar nog wel voor 10.05 uur verschijnen dan kunnen ze door naar hole 2 (1 up voor degene die op tijd was, zijn beide spelers te laat dan staan ze gelijk). Als een van de spelers (of allebei) er niet is (zijn) om 10.05 dan wijst de wedstrijdleiding door middel van loting een winnaar aan want één van de twee moet door!