Aanpassing agenda AV 30 mei

Dames en heren, leden van Leeuwenbergh,
 
Hierbij delen wij u mede dat punt 9 van de agenda van de Algemene vergadering van maandag 30 mei 2011, aanvang 20.00 uur, is aangepast en als volgt luidt:
 
9. Bestuursmutaties
- De heer M.R. (Maurice) Ruivenkamp, penningmeester, neemt na drie jaar afscheid van het bestuur. Het bestuur stelt voor drs. R. Krijt tot penningmeester te benoemen (bijlage).
- Na het vertrek van de heer A.R.S (Arthur) van der Mark per 1 april j.l. stelt het bestuur voor om mevrouw drs. E.J. (Betty) van Santen tot secretaris te benoemen (bijlage).
Tegenkandidaten: tenminste vijfentwintig stemgerechtigde leden zijn gezamenlijk bevoegd tot het opmaken van een voordracht. Een door hen ondertekende brief dient uiterlijk 7 dagen vóór de ledenvergadering ter kennis van het bestuur te zijn gebracht

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
 

 
Nieuwsarchief