Werkzaamheden voor de aanleg van het TrekfietstracÚ

Trekfietstracé
Het trekfietstracé is de fietsverbinding tussen Ypenburg en de Westvliet weg en zal bestaan uit een viaduct voor fietsers over de A4, welke zal aansluiten op een fietspad op een 4 meter hoge aarden wal langs onze hole 3. Deze wal zal aansluiten op de wal achter de green van hole 3.

Viaduct
Het fietsviaduct zal op een hoogte van 8 m onze baan opkomen naast de wit/gele box van hole 3 en gaat na een 100 tal meters over op een aarden wal. Onder het viaduct wordt ter hoogte van de tee boxen ook een aarden wal aangelegd ter afscherming van het kantoor met opslag materialen. Het viaduct en deze wal zijn nog in de ontwerpfase, maar zullen effect hebben op de ligging van de tee boxen van hole 3. De bedoeling van de gemeente is om hier in de 2e helft van 2018 een werkterrein aan te leggen voor de assemblage van de viaduct onderdelen. Het viaduct zal eind 2018 vanaf dit terrein over de A4 worden gereden. Daarna moeten nieuwe tee boxen worden aangelegd. Wij hebben de gemeente er op gewezen nauw betrokken te willen zijn gedurende deze fase van voorbereiding voor de aanbesteding van dit project.

Fietspad langs hole 3
Het fietspad op de aarden wal langs hole 3 behoort tot het project van de Rotterdamse Baan (RoBa). De aarden wal wordt tussen de 4 en de 6 meter hoog. Het eerste ontwerp van de wal, in opdracht van de gemeente, gaf een talud van de wal aan tot ver op de fairway. Tevens was de planning om de bomen op het eiland (gemeente grond) en langs de baan op ons terrein al in april j.l. te kappen, terwijl de aanleg van de wal pas in 2018 zou beginnen. Deze kaalslag zou betekenen, dat wij gedurende 2 jaar vrij uitzicht zouden hebben over het werkterrein van de RoBa.

Na een aantal besprekingen met de gemeente en de aannemer is de huidige planning, dat de bomen op het eiland vanaf 18 juli a.s. (na het broedseizoen) gekapt gaan worden. Direkt aansluitend zal op het eiland een voorlopige wal worden opgetrokken van 3-4m hoogte om het lelijke uitzicht op het werkterrein te beperken. De grond hiervoor komt uit te graven waterpartijen en de schacht voor de boring. (Begin augustus wordt achter de schutting bij hole 4 een diepe schacht gegraven waarvan uit later de boring van de tunnel plaatsvindt).

Na het seizoen, eind Oktober/ november, gaan de werkzaamheden op hole 3 beginnen. Omdat de sloot langs de hole wordt gedempt, vanwege de wal, moet een nieuwe drainage buis worden gelegd over de lengte van de hole aan de rand van de fairway. De struiken en een aantal bomen op ons terrein worden dan ook gekapt. Het streven is om de wal zo te ontwerpen, dat een aantal bomen kunnen blijven staan terwijl het talud niet te steil wordt. De gemeente heeft toegezegd om langs de rand van het talud een schelpenpad aan te leggen over de hele lengte van de hole, die zal aansluiten op het nieuwe pad naar de boxen van hole 4.

Effect op ons spel
Het wordt nog bestudeerd, maar het is om veiligheid redenen niet waarschijnlijk, dat hole 3 tijdens de werkzaamheden op de baan als een par 4 bespeeld kan worden.  Om toch 18 holes te bieden, is het voornemen om de hole als een par 3 te spelen (NB: de zuid lus is dan non Qualifying). Het werk zal dan in 2 fasen moeten plaatsvinden, t.w. 1) wal vanaf de green over c.a 180 meter in oostelijke richting en 2) restant naar het oosten toe. In fase 1 zal er een par 3 komen van de huidige box naar een tijdelijk green en in fase 2 van een tijdelijke box naar de huidige green.

Archeologisch onderzoek
Op het oostelijk deel van het eiland zal direct na de kap van de bomen, op 18 juli, tot 12 augustus archeologisch onderzoek plaats vinden.

 
Nieuwsarchief