Kampioenschappen 2017

Ook in 2017 organiseert de Haagse Golfvereniging Leeuwenberg weer de jaarlijkse kampioenschappen, dit in samenwerking met de Leeuwenbergh Golfacademy.

Differentiatie categoriën kampioenschappen

Categorie heren / dames
• spelend van de witte / blauwe tee
• exact handicap eis heren 0- 18.0 en dames 0 – 20.0
• het is niet toegestaan een handicart te gebruiken
• geen leeftijdsbeperking incl. jeugd / iedereen mag meedoen

Categorie heren- / dames senioren
• spelend van de gele / rode tee
• exact handicap eis heren 0- 20.0 en dames 0 – 20.0
• handicart is alleen toegestaan met medische verklaring
• leeftijd heren vanaf 55 jaar / dames vanaf 50 jaar

Categorie heren- / dames senioren +
• spelend van de rode / oranje tee
• exact handicap eis heren 0- 20.0 en dames 0 – 22.0
• gebruik handicart is toegestaan zonder enige beperking
• leeftijd heren vanaf 70 jaar / dames vanaf 65 jaar

Reglementen

Reglement Strokeplay, juli 2017

Inschrijven
1. Inschrijven kan via OGS. De inschrijving wordt aan het begin van het seizoen opengesteld voor alle leden.
2. Inschrijven impliceert dat men het gehele weekend moet kunnen spelen. Afmelden kan tot het einde van de inschrijftermijn.
3. Inschrijven betekent niet automatisch dat een speler zeker is van een plaats. Er is een maximaal aantal deelnemers per categorie. Dit maximum wordt elk jaar door de wedstrijdcommissie vastgesteld.
4. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers zal plaatsing geschieden op basis van handicap. Dit betekent dat iemand die op het moment van inschrijving reserve staat, maar een lage handicap heeft, toch geplaatst wordt en iemand met een hoge handicap die op het moment van inschrijving geen reserve stond, op dat moment reserve wordt. De handicap op het moment van sluiten van de inschrijving is bepalend.
5. De Strokeplaykampioenschappen vinden plaats in het weekend van 29 en 30 juli 2017.
6. De inschrijftermijn sluit op de woensdag voorafgaande aan het kampioenschap.
7. De Heren spelen maximaal vier rondes van 18 holes: twee op zaterdag en twee op zondag. De Dames spelen maximaal drie rondes van 18 holes: twee op zaterdag en één finaleronde op zondag. De Dames- en Heren Senioren spelen twee rondes van 18 holes: één ronde op zaterdag en één finaleronde op zondag.
8. Er wordt gespeeld in vier categorieën: Dames, Heren, Dames Senioren en Heren Senioren
9. De maximale handicap voor de Heren is 18.0, voor de Dames 20.0. Dit geldt ook voor de Senioren categorie.
10. De minimale leeftijd waarop kan worden ingeschreven voor de Dames of Heren Senioren categorie is 50 jaar. Voor de Heren en Dames categorie geldt geen minimum- of maximumleeftijd.
11. Het inschrijfgeld voor alle spelers voor het hele kampioenschap bedraagt € 5,-
12. Een speler kan zich slechts voor één categorie inschrijven.

Wedstrijd
13. De spelers melden zich uiterlijk een half uur voor hun starttijd bij de wedstrijd(tafel)leiding.
14. Bij iedere wijziging van eerder aangegeven starttijden in de laatste 24 uur van de finalerondes op zondag worden betrokkenen persoonlijk door de wedstrijdleiding geïnformeerd.
15. De speler moet starten op de door de Commissie vastgestelde tijd (Regel 6-3). De geldende straf bij overtreding Regel 6-3 is diskwalificatie. Echter, in afwijking van het bepaalde in Regel 6-3 geldt voor het ’Reglement Strokeplaykampioenschappen’ de volgende bepaling: “Indien de speler binnen 5 minuten na zijn starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats komt - en er zijn omstandigheden die het rechtvaardigen om af te zien van de straf van diskwalificatie volgens Regel 33-7 - is de straf voor het te laat starten twee slagen op de eerste hole, in plaats van diskwalificatie”.
16. Er wordt volgens de startlijst gestart op hole 1 (tenzij de commissie anders beslist).
17. De wedstrijden worden gespeeld van de aangewezen tee. De Dames spelen van de blauwe tee en de Heren van de witte tee. Bij de Senioren spelen de Dames van de rode tee en de Heren van de gele tee.
18. De maximum speeltijd voor de vastgestelde ronde bedraagt 4,5 uur. Overschrijding hiervan kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Voorts geldt de navolgende bepaling: "Ter voorkoming van slow play, zoals bepaald in R. 6-7, zullen de in de baan aanwezige Rules Officials en Marshals bevoegd zijn bij onnodig oponthoud een waarschuwing te geven. Bij een daaropvolgende overtreding van het vastgestelde wedstrijdtempo één strafslag, bij de tweede overtreding twee strafslagen en bij derde overtreding diskwalificatie. De straf wordt opgelegd aan de gehele flight, behoudens indien het oponthoud onmiskenbaar aan één, of meerdere competitors kan worden toegeschreven."
19. Het is een speler toegestaan om een caddie te hebben. Het is een speler niet toegestaan meerdere caddies te hebben. Wisselen van caddie tijdens de ronde is niet toegestaan.
20. Indien een speler meer dan 99 strokes nodig heeft voor een zaterdagronde, dan is deze speler uitgeschakeld voor de volgende rondes.
21. De cut bij de Dames en Heren ligt na de 2e ronde. Bij minder dan 20 deelnemers in een categorie is de cut 80% (met een minimaal aantal deelnemers van 6). Bij 20 of meer deelnemers in een categorie ligt de cut op 40% (met een minimaal aantal deelnemers van 15) plus de tie’s.
22. De cut bij Dames en Heren Senioren ligt na de 1e ronde op zaterdag. Bij minder dan 20 deelnemers in een categorie is de cut 80% (met een minimaal aantal deelnemers van 6). Bij 20 of meer deelnemers in een categorie ligt de cut op 40% (met een minimaal aantal deelnemers van 15) plus de tie’s.
23. Voor het bepalen van de cut wordt er gerekend met het in de eerste ronde gestarte aantal spelers en wordt er afgerond naar boven. Dus 8,1 wordt dus 9.
24. De zaterdag- en zondag rondes bestaan uit drie-ballen. Indien het aantal spelers niet deelbaar is door drie worden er één of meerdere twee-ballen toegevoegd.
25. Indien na het einde van de wedstrijd twee of meer spelers een gelijk resultaat hebben behaald zal een beslissingswedstrijd volgen, die wordt gespeeld over twee holes (te weten: hole 13 en 14). De startvolgorde wordt door loting bepaald. Indien wederom twee of meer spelers een gelijk resultaat hebben behaald zal "hole voor hole" een beslissingswedstrijd worden gespeeld (Sudden Death), over de holes 13 en 14 net zolang tot er een winnaar is.

Overige
26. Aarzel niet bij twijfel of de bal out of bounds ligt of onvindbaar is een provisional ball te slaan. Dit voorkomt onnodig tijdverlies. Kondig dit wel aan voordat u de bal slaat.
27. Tweede Bal (R. 3-3). Er zijn Rules Officials/Referee's in de baan aanwezig. Aarzel daarom niet om bij een mogelijk probleem betreffende de rechten van de speler of de te volgen handelwijze of de toepassing van een regel de assistentie van deze Rules Official/Referee in te roepen.
28. Indien de Rules Official/ Referee niet direct beschikbaar is handel dan als gevolg van R 3-3 en speel dan een tweede bal. Uw handelswijze uiteraard melden aan de mede-competitor(s) en de situatie zo spoedig mogelijk voorleggen aan de Rules Official/Referee, of de Commissie vóórdat de scorekaart wordt ingeleverd. Zo niet: diskwalificatie. Als er geen Rules Official/Referee bij u in de buurt is, dan kunt u bellen met de wedstrijdleiding. Die draagt zorg voor een Rules Official/Referee.
29. Op een aantal holes zijn forecaddies aanwezig. Zij zullen aangeven of uw bal gevonden is of dat u een provisionele bal dient te slaan. Zij geven ook de standen door t.b.v. het live-scoring-systeem in het clubhuis.
30. Voor de goede orde vermelden wij nog dat de in de baan aanwezige Rules Official/Referee “standing” heeft en als zodanig voor de commissie optreedt. Dit betekent dat wanneer een Rules Official/Referee een speler een fout ziet maken, hij/zij deze speler een straf mag opleggen.
31. Indien wegens slechte weersomstandigheden een tweede speeldag niet mogelijk is, dan tellen alle gespeelde rondes van de eerste dag. De hieruit voortkomende beste speler in zijn/haar categorie wordt dan als winnaar aangewezen.
32. Het gebruik van een buggy of handicart is niet toegestaan, behalve voor de Seniorencategorie (Damen en Heren). Voorwaarde is dan wel dat er een medische verklaring moet worden overlegd.
33. De winnaars en de nummers 2 en 3 in elke categorie verkleden zich voor de prijsuitreiking. De voorkeur heeft jasje/dasje voor de Heren en een jurk of rok voor de Dames.
34. Gebruik afstandmeters. Tijdens alle Qualifying ronden, clubwedstrijden daaronder begrepen, is het de speler toegestaan afstanden te bepalen door het gebruik van een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld helling, windsnelheid, temperatuur, advies over een volgende slag etc., overtreedt hij het bepaalde in art. 14-3. De straf voor overtreding van art. 14-3 is in Strokeplay twee slagen. Bij herhaalde overtreding wordt de speler gediskwalificeerd.

Reglement Matchplay  2017


1. Inschrijven
1.1. Inschrijven impliceert dat men het gehele finaleweekend moet kunnen spelen. Er is geen termijn voor afmelding.
1.2. Inschrijven kan via OGS. De inschrijving voor de Clubkampioenschappen wordt aan het begin van het seizoen opengesteld voor alle leden.
1.3. Inschrijven betekent niet da spelers zeker zijn van een plaats. Het maximale aantal spelers per categorie is 64.
1.4. De finalisten van 2016 waren als 1e en 2e geplaatst indien zij zich hebben ingeschreven. daarna worden alle andere spelers op volgorde van handicap geplaatst.
1.5. De inschrijving sluit op vrijdag 5 mei 2017 om 18.00 uur. Hierna is het niet meer mogelijk in te schrijven.
1.6. Er wordt gespeeld in vier categorieën: Dames, Heren, Dames Senioren en Heren Senioren.
1.7. De Clubkampioenschappen vinden plaats in het weekend van 2 en 3 september 2017.

2. Voorrondes
2.1. Indien een wedstrijd niet in de hiervoor aangegeven periode(s) gespeeld kan worden, dan moet in onderling overleg een oplossing worden gevonden. Blijkt dit niet mogelijk dan gaan beide spelers niet door.
2.2. De winnaar van iedere voorronde moet op het bord in de hal, de stand noteren en tevens de uitslag per e-mail sturen aan wedstrijd@leeuwenbergh.nl.
2.3. Het is met instemming van beide spelers toegestaan de voorronde(s) buiten Leeuwenbergh te spelen.
2.4. De wedstrijden in de voorrondes worden gespeeld an de aangewezen tee's. De dames spelen van de blauwe tee en de heren van wit (indien aanwezig. Bij de senioren spelen de dames van de rode tee en de heren van geel.


3. Finaleweekend

3.1. Deelnemers melden zich in het finaleweekend een half uur voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijd(tafel)leiding.
3.2. Bij iedere wijziging van eerder aangegeven starttijden in de laatste 24 uur van de finalerondes worden betrokkenen persoonlijk door de wedstrijdleiding geïnformeerd.
3.3 Spelers dienen uiterlijk 5 minuten voor hun starttijd op de 1e tee te staan.
3.4. Er wordt gestart op de aangegeven starttijd. Starten betekent startklaar staan.
3.5. Is een speler niet op tijd gestart en niet meer dan 5 minuten te laat dan heeft de speler hole 1 verloren en gaat door naar hole 2. (Zie voetnoot*)
3.6. Komt de speler 5 minuten of meer te laat dan volgt diskwalificatie.
3.7. Door middel van tossen wordt de startvolgorde van de speler bepaald.
3.8. De wedstrijden in het finaleweekend worden gespeeld van de aangewezen tee. De dames spelen van de blauwe tee en de heren van wit. Bij de Senioren spelen de dames van de rode tee en de heren van geel.
3.9. Is er op hole 18 een gelijke stand, dan wordt de vastgestelde ronde verlengd met zoveel holes als nodig zijn om de match te beslissen. De huidige hiervoor aangewezen holes13 en 14 (in deze volgorde).
3.10. Direct na afloop geven de spelers de uitslag door aan de wedstrijdleiding.
3.11. Bij slecht weer (de baan dicht) zal in overleg met de spelers een nader te bepalen datum worden vastgesteld.
3.12.De winnaars en runners-up verkleden zich voor de prijsuitreiking. De voorkeur heeft jasje/dasje voor de heren en een jurk of rok voor de dames.

4. Overige
4.1. Het gebruik van een buggy of handicart is niet toegestaan, behalve in de seniorencategorie onder voorwaarde dat een medische verklaring van een arts of een kaart van de St. Handicart kan worden overlegd.
4.2. Gebruik van afstandsmeters Tijdens alle Qualifying ronden, clubwedstrijden daaronder begrepen is het de speler toegestaan afstanden te bepalen door het gebruik van een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld helling, windsnelheid, temperatuur, advies over een volgende slag etc., overtreedt hij het bepaalde in art. 14-3. De straf voor overtreding van een plaatselijke regel is in Matchplay het verlies van de hole. Bij herhaalde overtreding wordt de speler gediskwalificeerd.

* Voorbeeld Starttijd tussen Piet en Jan is 10.00 uur zij moeten zich uiterlijk om 09.55 melden op de tee. Als één van de spelers (of allebei) er niet is (zijn), maar nog wel voor 10.05 uur verschijnen dan kunnen ze door naar hole 2 (1 up voor degene die op tijd was, zijn beide spelers te laat dan staan ze gelijk). Als een van de spelers (of allebei) er niet is (zijn) om 10.05 dan wijst de wedstrijdleiding door middel van loting een winnaar aan want één van de twee moet door!
 

 

 

Strokeplaykampioenschappen 2017

Clubkampioenschappen 2017

Speelschema's