Lidmaatschap Leeuwenbergh

Soorten lidmaatschap

Onze golfvereniging kent naast het gewone lidmaatschap (voor personen van 26 jaar en ouder)  de volgende lidmaatschappen/opties.

Contributies 2018 Participaties / eenmalig entreegeld Contributie (inclusief NGF-bijdrage)
Gewone leden van 26 jaar tot 80 jaar

met participaties* of entreegeld € 1.200

met entreegeld € 300,-

€ 1.075,-

€ 1.275,-  (incl.toeslag € 200,-)

Gewone leden vanaf 80 jaar  met participaties* of entreegeld   € 810,-
Juniorleden 18 tot 26 jaar  geen entreegeld   € 280,-
Aspirant leden, jeugd  tot 18 jaar  geen entreegeld   € 280,-
Twilightleden **  entreegeld  € 300,-   € 855,-
Slapende leden     € 190,-
Expatriate leden  entreegeld € 300,-   € 1.275,- (gelijk aan gewone leden       met entreegeld)

Bedrijfsleden (eerste lid):

Goud 

Zilver 

Brons 

 

 

€ 3.500,-

€ 3.000,-

€ 2.500,-

Bedrijfsleden (tweede en volgende leden)     € 1.300,-
Bedrijfskaarthouders     € 2.750,- (max. 15 speelgerechtigden)
Wildcard     € 950,-
Handicapregistratie GolfAssociatie     € 55,-

Bovenstaande (jaar)contributies worden elk najaar door de Algemene Vergadering vastgesteld.  

Peildatum leeftijd: 1 januari van het contributiejaar. 

* Vanaf 1 januari 2017 is de mogelijkheid tot het aangaan van een lidmaatschap met participaties komen te vervallen.

** Twilight lidmaatschap: gedurende zomertijd starttijden vanaf 15.00 uur en gedurende de wintertijd starttijden vanaf 13.00 uur

Wanneer lid worden?
U kunt op elk gewenst moment in het jaar, per de eerste van de maand, lid worden van onze Golfvereniging. De contributie wordt naar rato per maand berekend.

Gewoon lidmaatschap (voor personen van 26 jaar en ouder)
Het lidmaatschap voor gewone leden bedraagt  € 1.075,- per jaar (incl. de NGF-bijdrage)

Nieuwe leden van 26 jaar en ouder kunnen kiezen uit:

1. Een eenmalig entreegeld  van € 1.200,- plus een jaarlijkse contributie van € 1.075,-
of
2. Een eenmalig entreegeld  van € 300,- plus een jaarlijkse contributie van € 1.275,- .


Echtparen, geregistreerde partners en contractuele samenlevers betalen 1 ½ maal entreegeld bij gelijktijdige aanmelding.

Als u lid bent geworden met entreegeld van € 350 of € 300 met een toeslag op de contributie, dan kunt u later, per de eerste dag van een kalenderjaar, alsnog overgaan op de contributie zonder toeslag. Dit met bijbetaling van entreegeld tot het bedrag van € 1.200,-. Echter niet met terugwerkende kracht en zonder restitutie van in voorgaande jaren betaalde toeslagen.

Als u gewoon lid wilt worden verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen en te zenden aan:

Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh
Elzenlaan 31
2495 AZ  Den Haag
Na ontvangst van uw formulier nemen wij uw aanvraag graag en met spoed in behandeling.

Opzegging van het lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap van onze vereniging dient vóór 1 november van het kalenderjaar schriftelijk te gebeuren. Uw opzegging kunt u richten aan het secretariaat.
Opzeggingen die na 1 november van het kalenderjaar binnenkomen, zullen niet gehonoreerd worden. Het lidmaatschap wordt dan ongewijzigd voortgezet.

Betaling lidmaatschap in termijnen
Het is mogelijk uw contributie in 2 halfjaarlijkse (eind januari & juni) of 4 kwartaal termijnen (eind januari,maart, juni & september), te voldoen, mits u Leeuwenbergh machtigt deze per automatische incasso af te schrijven.
U dient dit tijdig kenbaar te maken bij het secretariaat, en daarbij het onderstaande machtigingsformulier ingevuld en ondertekend af te geven.
Machtigingsformulier incasso contributie HGV Leeuwenbergh