Groot onderhoud aan de baan

De afgelopen periode en de komende maanden wordt er veel groot onderhoud aan de baan uitgevoerd. Hieronder volgt per onderdeel een korte toelichting en planning. De volgende onderdelen komen an bod: de bunkers, de verbetering van de drainage, groot onderhoud aan de fairways, overig onderhoud en de renovatie van de holes 3, 4 en 5.

Bunkers
Zoals eerder in de nieuwsbrief aangekondigd, is begonnen aan de renovatie van de bunkers op hole 13. Dit is onderbroken door de regen. Zodra het weer het toelaat, zal dit weer worden opgepakt. De bunkers op hole 13, 12, 18 en 7 staan op het programma voor de komende maanden.
 
Verbetering drainage
Op de fairways van de holes 10, 11 en 13 heeft de eerste fase van de aanpak van de drainageverbetering plaatsgevonden. Zandgleuven zijn aangebracht om het water af te voeren naar de leidingen onder de fairway. De volgende stap is om daar waar de plassen zijn gevormd, te onderzoeken of de bestaande drainage moet worden ontstopt of vervangen,  dan wel dat extra drainage moet worden toegevoegd. Ook dit werk zal plaatsvinden als de baan droger is.
 
Groot onderhoud fairways
Jarenlang zijn de fairways slechts één keer per jaar bezand. Hierdoor heeft de bovenlaag een te hoog kleigehalte gekregen, wat de groei en drainage niet ten goede is gekomen.
Conform uitgevoerd onderzoek is besloten om de fairways frequenter te gaan bezanden, circa 3 à 4 keer per jaar. U wordt van te voren op de hoogte gebracht wanneer dit gaat gebeuren. Wij zullen er naar streven om de interruptie van het spelen zo veel mogelijk te beperken.
 
Overig onderhoud
De hekken achter de green van hole 16 worden/zijn  verbreed en met 2 meter verhoogd voor de veiligheid van omwonenden, zoals eerder al was aangekondigd. Ook komen er hekken ter bescherming van de witte en rode teeboxen van hole 17. Met de Gasunie wordt overlegd waar een hek kan worden geplaatst ter bescherming van spelers bij de teeboxen van hole 15. De mogelijkheden zijn zeer beperkt vanwege gasleidingen die daar lopen.
Binnenkort zal ook worden begonnen met de verbetering van delen van de schelpenpaden.
Een halfway-house zal binnenkort worden geplaatst bij de teebox van hole 10.
Er zijn weer 10.000 ballen geleverd voor de driving range. Per maand verdwijnen er circa 1.000 ballen. Dat is meer dan 30 ballen per dag. Kennelijk zijn ze gewild, want deze ballen worden namelijk ook wel eens aangetroffen op de banen van Rijswijk en Duinzicht.
 
Renovatie van de holes 3, 4 en 5
Zoals eerder al medegedeeld, waren de werkzaamheden al direct bij aanvang vertraagd door de overvloedige regenval in september. De maand oktober was beter, maar ook in november was er weer meer regenval dan gewoonlijk in die maand. Hier door werd een en ander nog verder vertraagd.

Hole 5
Zoals u wellicht heeft gezien, begint het gras op de verlengde fairway van hole 5 al te groeien. Ook de green was reeds ingezaaid. Helaas is er hier door de overvloedige regen veel graszaad weggespoeld. Dit zal moeten worden hersteld. Het resultaat is, dat het tijdstip van het kunnen bespelen van deze green nu niet goed te voorspellen is, maar in ieder geval niet voor 1 juli 2016.
De bunker aan de rechterkant van de fairway is met zand gevuld en zal een aanzienlijk obstakel zijn voor hen die geneigd zijn een fade te slaan. Anderzijds is oplijnen naar links ook niet zonder risico vanwege het water.  Rechts van de green ligt een gras-pot-bunker. Omdat hier nog drainage onder moet komen, lijkt het momenteel meer op een kleine vijver.
Enige weken geleden is de wit/gele teebox verlengd en is er een nieuwe rode teebox aangelegd, echter niet conform onze verwachtingen en daarom hebben wij deze afgekeurd. Beide teeboxen zullen alsnog worden verhoogd. Dat zal waarschijnlijk pas begin 2016 gebeuren.
 
Hole 4
Tussen de fairway van hole 4 en de green van hole 3 is een groot wasteland  aangelegd. De 'eilandjes' in dit gebied zullen, als het weer het toelaat, binnenkort worden ingezaaid met rood zwenkgras. Dit wasteland komt in het spel voor de longhitters vanaf de wit/gele box en ook voor de spelers spelend vanaf rood, maar vooral vanaf blauw. De wit/gele teebox ligt aan de overkant van de vijver, gezien vanaf de fairway naast de nieuwe green van hole 5. Deze teebox is niet ingezaaid, omdat eerst de schutting (afscheiding tussen de baan en het RoBa-werkterrein) zal worden geplaatst langs deze teebox. De schutting wordt namelijk voor de stabiliteit bevestigd aan horizontale betonplaten, die voor een deel onder de teebox komen te liggen.
Deze schutting wordt pas in februari/maart neergezet. De reden voor deze timing is, dat het gedempte deel van de vijver ter plekke eerst moet stabiliseren om verzakking van de schutting te voorkomen. Om  het bespelen van deze teebox niet te veel te vertragen, zullen in het voorjaar deels zoden worden gelegd. Wel is het de bedoeling dat langs het looppad naar de wit/gele teebox, parallel aan de schutting, een beschoeiing wordt geplaatst in december.
Helaas heeft het inzaaien van de fairway op het gedempte deel van de vijver nog niet kunnen plaatsvinden. De overvloedige regen kwam net iets te vroeg. Bekeken wordt of ook hier (een deel) van de fairway van zoden kan worden voorzien om in gebruikname te bespoedigen.
 
Hole 3
Achter de nieuwe green van hole 3 is een aarden wal verrezen. Deze zal pas in februari 2016 worden afgemaakt. De wal moet eerst drogen en inklinken. Het shapen van de wal moet van bovenaf gebeuren en momenteel is de wal te nat om een zware kraan te dragen. Om een indicatie te geven: de wal is gedurende de laatste 2 weken circa 50 cm. ingeklonken.  Daarna zal er teelaarde overheen gelegd worden, het beplanten is gepland voor maart 2016.