Reglement Golfaccomodatie Leeuwenbergh

REGLEMENT

1. Starttijden

- Onder starttijd wordt in dit reglement verstaan het tijdstip waarop een speler c.q. een flight op de eerste hole dient af te slaan.

- De caddiemaster is, buiten de wedstrijden die worden georganiseerd door de wedstrijdcommissie, als enige bevoegd starttijden en startkaarten uit te geven. Hij/zij is op werkdagen van 08.30 uur tot 21.30 uur aanwezig en op weekend- en feestdagen van 08.30 tot 18.00 uur.

- Indien nodig heeft de caddiemaster het recht een of meer spelers aan een flight toe te voegen. Een flight bestaat uit maximaal vier spelers.
 Zie verder onder handicapvereisten.

- Een speler kan voor dezelfde dag een tweede starttijd reserveren pas na beëindiging van zijn eerste ronde.

- Bij het reserveren van een starttijd dient de golfstatus van de spelers te worden opgegeven aan de caddiemaster. De golfstatus van een speler betreft het bezit van:
 • handicap, en zo ja welke handicap, of
 • GVB, of
 • baanpermissie
Desgevraagd dient de speler zijn handicapkaart, GVB-kaart of BP-kaart, te tonen.

- Greenfeespelers dienen zich uiterlijk een half uur voor de door hen gereserveerde starttijd te melden en te legitimeren bij de caddiemaster en hun status aan te tonen. Hun namen zullen door de caddiemaster worden vermeld in het daarvoor bestemde register.  
Indien de greenfeespelers zich niet uiterlijk een half uur voor de gereserveerde starttijd bij de caddiemaster hebben gemeld vervalt de gemaakte reservering en heeft de caddiemaster het recht deze starttijd aan andere spelers te vergeven.

- De leden dienen zich uiterlijk tien minuten voor de gereserveerde starttijd bij de caddiemaster te melden.
Indien de leden zich niet uiterlijk tien minuten voor de gereserveerde starttijd bij de caddiemaster hebben gemeld vervalt de gemaakte reservering en heeft de caddiemaster het recht deze starttijd aan andere spelers te vergeven.

- Het overdragen van starttijden, buiten de caddiemaster om, is niet toegestaan. Het niet gebruik (kunnen) maken van een gereserveerde starttijd dient te allen tijde en zo spoedig als dit mogelijk is, doch uiterlijk tien minuten vóór deze starttijd, aan de caddiemaster te worden medegedeeld.

2. Reserveren van starttijden

Een starttijd kan worden gereserveerd bij de caddiemaster en wel op de volgende manieren:

Korte beschrijving van het “weekeinde systeem” (zaterdag en zodanig, evenals op officiële feestdagen ) waarin starttijden als volgt verkregen kunnen worden.
 
Door Leden:
Uitsluiten door bij de caddiemaster in persoon één starttijd te reserveren voor de eerst mogelijke starttijd. Telefonische reservering of via internet is dus niet mogelijk.
 
 
Door Greenfeespelers:
Uitsluiten door bij de caddiemaster in persoon één starttijd te reserveren voor de eerst mogelijke starttijd en conform het toegestane aantal tijden voor greenfeespelers
(zie verder bij punt 1 en 2 onder het kopje Greenfee spelers.
 
Met ingang van 1 januari 2010 is onderstaande regeling van kracht.
 
Leden:
  1. Doordeweeks kan er tot 16.00 uur per lid één starttijd worden geboekt volgens het “weekeinde systeem”
  2. Leden mogen 3 keer per jaar een starttijd reserveren voor 16.00 uur. Er moet minimaal één introducé bij zijn en als er andere leden meespelen, telt dat voor die leden ook als een reservering. Deze tijden kunnen maximaal drie dagen van tevoren worden geboekt. Annuleren op de dag zelf gaat ten koste van één reserveringsrecht per meespelend lid.
  3. Doordeweeks mogen er starttijden na 16.00 uur gereserveerd worden in persoon, via de telefoon of via het internet. Deze tijden kunnen maximaal drie dagen van tevoren worden geboekt.
  4. Op maandag en in het weekeinde/feestdagen worden starttijden pas één uur voor het einde van de bloktijd afgegeven.
  5. Bij grote drukte mogen de caddiemasters flights aanvullen tot maximaal 4 personen (gezamenlijke handicap maximaal 108). Marshals zullen er op toezien dat zulke flights zich niet gaan opsplitsen.
 
Bedrijfsleden/hoofdsponsors
  1. Bedrijfsleden behouden hun recht (met inachtneming van de voorgenomen aanpassing m.b.t. weekeinde/feestdagen ) om op speciale bedrijventijden (10% van de beschikbare vrije starttijd – bloktijd wordt niet meegerekend)
  2. Hoofdsponsors behouden hun rechten.
 
Greenfee spelers
  1. Op maandag t/m donderdag zijn er tot 17.00 uur gemiddeld 3 starttijden per dag gereserveerd voor greenfee spelers. Als dat aantal al vergeven is worden er voor 17.00 uur geen starttijden meer aan greenfee spelers ter beschikking gesteld. Deze tijden kunnen maximaal drie dagen van tevoren worden geboekt. Introducés zijn wel toegestaan.
  2. Op vrijdagen zijn er tot 17.00 uur maximaal 2 starttijden te reserveren voor greenfee spelers. Introducés zijn wel toegestaan.

Groepsreserveringen

Uitsluitend via het secretariaat. Voor bedrijfsleden geldt een afwijkende regeling.

3. Handicapvereisten

- De maximum gezamenlijke handicap per flight mag niet meer bedragen dan 108, waarbij GVB wordt gelijkgesteld met handicap 45 en baanpermissie aan handicap 70.
- Leden van de vereniging dienen te beschikken over minimaal baanpermissie.
- Greenfeespelers en introducés dienen minimaal in het bezit te zijn van een geldig GVB.
- Spelers met een handicap van 20 of lager mogen afslaan van de backtees. Alle andere spelers met een handicap of GVB dienen uitsluitend af te slaan van de medal tees of forward tees. Spelers met uitsluitend baanpermissie mogen uitsluitend van de forwardtees afslaan.
- Buitenlandse handicaps worden geaccepteerd ter beoordeling door de caddiemaster en indien nodig in overleg met de headpro.

4. Vroege vogels

- Spelers die hun ronde aanvangen voordat de caddiemaster aanwezig is dienen hun namen, code en vertrektijd te vermelden op het daartoe aan het caddiemastershuisje bevestigde bord. Greenfeespelers dienen na het beëindigen van hun ronde onmiddellijk te betalen bij de caddiemaster.
- Spelers die een qualifying kaart willen lopen en starten voordat de caddiemaster aanwezig is, dienen minimaal één dag tevoren deze kaart door de caddiemaster te laten afgeven. De kaart dient daarbij door de caddiemaster volledig te worden ingevuld en de speler schrijft de details in het register.

5. Buggies

- Het gebruik van privébuggies is niet toegestaan anders dan na uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van het bestuur. De bestuurder van een door de vereniging verhuurde/ter beschikking gestelde buggy wordt geacht deze toestemming te hebben.
- De door het bestuur verleende toestemming voor het gebruik van een buggy in de baan is op naam en kan derhalve niet aan derden worden overgedragen.
- Indien de baan is gesloten voor buggies zal dit worden aangekondigd op het informatiebord.
- De buggies dienen in de baan zo veel mogelijk gebruik te maken van de schelpenpaden. Het rijden door de rough is niet toegestaan. Indien de buggyroute van kracht is dienen de gebruikers zich hier strikt aan te houden.
- Buggies dienen schoon geretourneerd te worden op een door de caddiemaster aangewezen plek.

6. Kleding

- Gepaste golfkleding is verplicht; trainingspakken, joggingpakken, leggings, housebroeken e.d. zijn niet toegestaan.
- Het dragen van bermuda’s is toegestaan.
- Voor heren is het dragen van shirts zonder mouwen niet toegestaan.
- Het betreden van de baan met golfschoenen of golflaarzen geniet de voorkeur. Tennisschoenen of sportschoenen met een vlakke zool zijn toegestaan.
- Metalen spikes zijn op het gehele complex NIET toegestaan.

7. Begeleid spelen

- Spelers die begeleid worden door een geautoriseerd persoon dienen vooraf, volgens de geldende regels, een starttijd gereserveerd te hebben bij de caddiemaster.
- Leden die niet beschikken over minimaal baanpermissie dienen
gelijktijdig met de pro de baan te verlaten.

8. Opening en sluiting van de baan

- De baan is in principe altijd geopend, vanaf het moment waarop het hek geopend is tot zonsondergang.
- De headgreenkeeper of diens vervanger heeft de bevoegdheid de baan te openen of te sluiten. Hij voert hierover overleg met het secretariaat.
Bij afwezigheid wordt een beslissing genomen na overleg met de headpro.
- Indien de baan bij het begin van de dag langer dan één uur gesloten is, vervallen de reserveringen die in dat uur vielen. Anders schuift alles op.
- De beslissing over het openen en sluiten van de baan zal in principe op de dag zelf voor 08.30 uur genomen worden. Indien de weersomstandigheden of de situatie in de baan zodanig zijn dat geen twijfel mogelijk is dan kan de beslissing voor de volgende dag voor 16.00 uur worden genomen.
- De caddiemasters worden van deze beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
- De headgreenkeeper vermeldt dagelijks op het informatiebord bij de caddiemaster en op de website welke van de onderstaande situaties voor die dag gelden:

- De headgreenkeeper of diens vervanger bepaalt welke baancode er voor die dag van kracht is.
- De beslissing over de op die dag geldende code wordt op de dag zelf voor 08.30 uur genomen.

- De caddiemaster wordt zo spoedig mogelijk van dit besluit, doch uiterlijk om 08.30 uur, op de hoogte gebracht.

- Spelers die hebben gereserveerd dienen op de dag zelf bij de caddiemaster te informeren over het al dan niet open zijn van de baan.

9. Overige regels

- De spelers dienen de aanwijzingen in de baan, waaronder die van de marshals, strikt in acht te nemen.

- Onnodige vertragingen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Een flight die na twee uur minder dan negen holes heeft gespeeld, of anderszins een goede doorstroming ernstig belemmert, kan uit de baan worden gehaald

- Bij wintergreens, de zomergreens of de aprons niet betreden

- Bij wintertees de rest van de afslagplaats beschouwen als GUR

- Het vissen naar ballen is uitdrukkelijk verboden.

- Alle spelers in de baan dienen hun status te kunnen aantonen.

- Alle spelers in de baan dienen zichtbaar aan hun tas bevestigd te hebben
• bag tag, voor leden en bedrijfsleden, of
• greenfeekaart, voor alle overige spelers.

- Het is verboden vanaf de drivingrange ballen over het hek te slaan, zowel aan de achterkant als aan de zijkanten.

- Alle spelers op de drivingrange, c.q. putting- en chippinggreen, dienen in het bezit te zijn van:
• bag tag voor leden en bedrijfsleden of
• drivingrangelidmaatschapskaart of
• groene greenfeekaart of
• dagkaart (behalve voor de eerste les).
 Personen die aan een clinic deelnemen zijn hiervan uitgezonderd.

10. Marshals

- Marshals zijn leden van onze vereniging die door het bestuur zijn benoemd om er op toe te zien dat het Reglement Golfaccommodatie Leeuwenbergh (het baanreglement) zoals dat door het bestuur is opgesteld door de gebruikers van ons golfcomplex (leden zowel als greenfeeërs) wordt nageleefd.
Leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun introduceés

- De marshals hebben daarom de bevoegdheid er in het bijzonder op toe te zien dat:
• normen van veiligheid in acht worden genomen;

• de regels van de golfetiquette worden nageleefd;

• de status van de golfer duidelijk waarneembaar is door een geldige bag-tag of greenfeekaart aan de golftas;

• bunkers worden aangeharkt, pitchmarks worden hersteld en divots worden teruggelegd als daartoe aanleiding is;

• er niet gespeeld wordt met drivingrangeballen, er niet gevist wordt naar andermans golfballen en er niet langer dan slechts enkele minuten naar de eigen golfballen gezocht wordt;

• golfers meewerken aan een goede doorstroming in de baan;

• de voorschriften voor kleding en schoeisel in acht worden genomen.

• anders dan in noodgevallen, geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoons

• flights niet groter zijn dan het maximaal toegestane aantal volgens de geldende regels

• gebruikers van buggies, indien van toepassing, de voorgeschreven route volgen

- De marshals voeren deze bevoegdheden uit op de baan, op de drivingrange en op en rond de oefengreens volgens een daartoe opgesteld schema. De volgens dat schema dienstdoende marshal is herkenbaar door een door het bestuur verstrekte legitimatie.

- Gebruikers van ons golfcomplex die door een zich legitimerende marshal worden aangesproken op het niet of onvoldoende navolgen van de hierboven genoemde aandachtspunten of andere in het baanreglement gestelde regels, dienen de aanwijzingen van de betreffende marshal op te volgen.

- Indien aan die aanwijzingen door betrokkene geen gevolg wordt gegeven zal dit door de marshal aan het bestuur worden gerapporteerd.

- Het bestuur kan, afhankelijk van de aard van het gerapporteerde en indien het gerapporteerde een lid van de vereniging van onze vereniging betreft, de betrokkene vragen zich te verantwoorden en zonodig corrigerende maatregelen nemen.

11. Sancties

- Indien door langzaam spel een of meer holes openliggen vóór een flight, is de marshal bevoegd deze flight naar voren door te sturen tot de aansluiting met de voorgaande flight is hersteld.

- Bij constatering van ernstige opzettelijke of herhaaldelijke overtreding van hetgeen bij dit reglement is bepaald kan de dienstdoende marshal de betreffende speler het verder spelen verbieden.

- Onder ernstige overtredingen wordt onder meer verstaan:
a. Het spelen met drivingrange ballen
b. Het opzettelijk aanbrengen van vernielingen aan de accomodatie

 - Het herhaaldelijk overtreden van dit reglement en/of het niet naleven van de algemeen geldende etiquette kan leiden tot een schorsing.

- Schorsing is alleen van toepassing op leden van de vereniging. Van schorsing staat beroep open bij de commissie van beroep.

- In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.

12. Veiligheid

- Alle rijdende voertuigen van het baanpersoneel zijn voorzien van een oranje zwaailamp. Indien dit zwaailicht brandt is het verboden (af) te slaan!

- Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang. U mag pas doorspelen als het baanpersoneel u dit kenbaar maakt door het uitzetten van het zwaailicht (indien aanwezig) of door een armbeweging.

Zonodig en afhankelijk van de ervaringen kan het reglement nader worden gewijzigd. Hiervan zal op de gebruikelijke wijze mededeling worden gedaan.